Koszyk Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Regulamin
Kontakt
  • Susz Antonina Bard Centrum Gier
  • Susz Antonina Bard Centrum Gier
    NIP: 9451320792
  • E-mail:biuro@bard.pl
  • Telefon660 762 072
  • Godziny działania sklepuAdres magazynu: Ul. Gromadzka 46, Budynek B, II piętro 30-719 Kraków od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 - 16.00,

Regulamin

REGULAMIN HURTOWNI INTERNETOWEJ BARD.PL


 

§ 1 Wstęp

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem bard.pl

1. Sprzedający - Antonina Susz  prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Antonina Susz Bard Centrum Gier”, ul. Kokosowa 5, 30-434 Kraków, NIP: 945-132-07-92, REGON: 351394122, wpisanej do rejestru przedsiębiorców - Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, a w szczególności określa zasady składania Zamówień i zawierania umów sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez Klientów ze wszystkich usług Sklepu Internetowego.

2. Kupujący - podmiot uprawniony do składania zamówień przez e-hurtownię wyłącznie prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2004 nr 173 poz. 1807 z późniejszymi zmianami);

3. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży ze Sprzedawcą, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego określające rodzaj i liczbę Towarów będących przedmiotem Umowy sprzedaży.

2. Przeglądanie asortymentu towarów bez cennika jest udostępnione bez logowania.

3. Dostęp do zakupów oraz przeglądania cennika towarów Klient otrzymuje po zalogowaniu się do e-hurtowni i akceptacji przez Sprzedającego.

4. Do zalogowania się w e-hurtowni jest konieczne podanie danych koniecznych do wystawienia faktury VAT.

5. Kupujący składając zamówienie potwierdza, że zapoznał się z treścią i akceptuje treść regulaminu Hurtowni.

6. Kupujący zobowiązuje się do nieudostępniania swoich danych logowania, loginu i hasła osobom nie związanym z jego działalności oraz przenoszenia ich na osoby trzecie.

7. Oferta przedstawiona w e-hurtowni bard.pl nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego a jest jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy (zgodnie z art. 71 K.C.).

8. Do korzystania z e-hurtowni jest korzystanie z aktualnego oprogramowania przeglądarki internetowej, Internet Eksplorer, Mozilla Firefox, Opera, Chrom, aplikacji mobilnej Android, IOS.

9. W trakcie korzystania z Usług, na dysku lokalnym Systemu teleinformatycznego Klienta lub/i Użytkownika Strony zapisywane są pliki Cookies, w celu określenia regionalizacji Klienta lub/i Użytkownika Strony oraz w celu badania użyteczności Strony internetowej. Warunkiem koniecznym poprawnego funkcjonowania Usług na Stronie internetowej jest poprawne skonfigurowanie przeglądarki internetowej, tak aby mogła ona przyjmować pliki Cookies.

10. Strona bard.pl nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia oprogramowania sprzętu Kupującego używanego do obsługi e-hurtowni.

Dane do szybkiej komunikacji ze Sprzedawcą (Dane adresowe / kontaktowe/ reklamacyjne):

bard.pl

ul. Gromadzka 46, Budynek B, 2 piętro

30-719 Kraków

telefon: 660 762 072

e-mail: hurt@bard.pl


 

§ 2 Ceny, płatności

1. Klient otrzymuje dokument sprzedaży fakturę. Jest ona podstawą do składania reklamacji lub zwrotu zakupionego towaru.

1. Ceny towarów są w złotych polskich w wartości netto oraz ceny zawierające podatek VAT.

2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen, wprowadzania nowych i usuwania nieaktualnych towarów w ofercie e-hurtowni, prowadzenia akcji promocyjnych.

3. Wszelkie zmiany cen i odwołania akcji promocyjnych nie dotyczą towarów już zamówionych w Hurtowni.

3. Ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy, które każdorazowo wskazane są w procesie składania Zamówienia. Przy minimalne kwocie zamówienia XXXX zł netto koszt dostawy ponosi Sprzedający. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę Towarów oraz koszty dostawy, w przypadku gdy koszty dostawy ponosi Klient. Informacja o całkowitej kwocie do zapłaty z kosztem dostawy przedstawiana jest po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności.

6. Klient ma możliwość uiszczenia ceny w następujący sposób:

- przelewem bankowym na rachunek bankowy Usługodawcy (przedpłata); Numer konta bankowego 59 1090 2053 0000 0005 4000 0868

- za pobraniem tzn. gotówką przy odbiorze Towaru (wysyłka za pobraniem),
 

§ 3 Zamówienia i dostawa

1. Zamówienie towarów realizowane jest poprzez stronę bard.pl, zawiera: ilości towaru, formę płatności, termin płatności, dane zamawiającego, jest akceptowane przez Sprzedającego. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.

2. Sprzedający zastrzega sobie prawo odmowy potwierdzenia i realizacji zamówienia w całości lub w części w zakresie, w jakim zamówione towary nie występują na stanie magazynowym. W przypadku braku na magazynie części towarów objętych zamówieniem, Kupujący informowany jest telefonicznie lub mailowo o tym fakcie i podejmuje decyzję o sposobie modyfikacji bądź anulowaniu zamówienia.

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w przypadku wadliwego funkcjonowania strony bard.pl, w szczególności błędnych cen czy informacji o produktach.

4. W przypadku sprzedaży towarów promocyjnych, których ilość jest ograniczona realizacja zamówień uzależniona jest od kolejności składania zamówienia.

5. Sprzedający zastrzega sobie prawo wstrzymania realizacji zamówień ich anulowania, zmiany warunków - przyznanych rabatów w przypadku gdy Klient nie wywiązuje się z warunków umowy, terminów płatności.

6. Czas realizacji zamówienia liczy się od zaksięgowania należności za zakupiony towar.

7. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędy w zamówieniu i jego dane.

8. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zablokowania możliwości korzystania przez Klienta z e-hurtowni lub odstąpienia od realizacji zamówienia mimo wcześniejszego jego potwierdzenia przy niezwłocznym poinformowaniu Klienta. Sytuacja taka może mieć miejsce w szczególności, gdy zamówienie zostało złożone:

- z podejrzeniem skorzystania z loginu i hasła Klienta przez osoby nieupoważnione,

- z zamiarem nieuregulowania należności za zamówiony towar,

- przez Klienta co do którego zachodzi podejrzenie niewypłacalności,

- z naruszeniem regulaminu,

- przez Klienta, wobec którego złożono wniosek o upadłość, wszczęcie postępowania naprawczego, otwarto likwidację, Klient zawiesił lub zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej, dla Klienta został ustanowiony kurator lub Klient został wykreślony z właściwego rejestru.

. W przypadku zaistnienia powyższej sytuacji Klientowi nie przysługują roszczenia odszkodowawcze względem Sprzedającego.

9. Sprzedający może usunąć nieaktywne 6 miesięcy konto Klienta. Ponowna współpraca i ustalenie warunków handlowych nastąpi po nowej rejestracji na bard.pl

10. Zamówione Towary są dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej. Możliwy jest odbiór osobisty w magazynie firmy ul. Gromadzka 46. budynek B2, 2 piętro, 30-719 Kraków w godzinach 10:00 – 16:00 od poniedziałku do piątku.

12. Zamówienie Towaru zostanie przekazane do realizacji (do wysyłki) w możliwie krótkim terminie od zawarciu Umowy sprzedaży. Sprzedający o ewentualnych zmianach niezwłocznie informuje Klienta. W przypadku płatności przelewem (przedpłata), za pośrednictwem serwisu PayU.pl wysyłka będzie realizowana dopiero po zaksięgowaniu wpłaty za Towar na rachunku bankowym Usługodawcy.

13. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem, sugerujemy, aby Klient sprawdził przesyłkę i wskazujemy, że w przypadku stwierdzenia:

- uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,

- niekompletności przesyłki,

- niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia,

Klient jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W takim przypadku sugerujemy zapisanie uwag lub notatki ze zdarzenia w obecności dostarczyciela oraz niezwłoczne powiadomienie Usługodawcy o zaistniałej sytuacji. W każdym wypadku, w razie uszkodzeń sugerujemy sporządzenie protokołu uszkodzeń w obecności dostarczyciela przesyłki.

14. Klient w chwili odbioru przesyłki zobowiązany jest sprawdzić jej zawartość. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia zobowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy Towaru i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych Towaru w trakcie transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.

15. Jeżeli Towar ma zostać przesłany przez Sprzedawcę Klientowi niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Klienta z chwilą wydania Towaru. Za wydanie Towaru uważa się powierzenie go przez Sprzedawcę przewoźnikowi, wybranemu przez Klienta nie proponowanemu w systemie sklepu internetowego.

16. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w przewozie przesyłki.


 

§ 4 Uprawnienie do modyfikacji lub odstąpienia od Umowy (zwrot Towaru)

1. Modyfikacja zamówienia jest możliwa przez kontakt telefoniczny z obsługą sklepu internetowego – informacja w menu „ KONTAKT” na stronie Sklepu, lub e-mail. W przypadku, gdy Klient rezygnuje z wcześniej opłaconego zamówienia, zwrot należności zostanie dokonany w terminie do 14 (czternaście) dni od dnia, w którym sklep otrzymał daną rezygnację. Wpłacone przez Klienta pieniądze zostaną zwrócone na konto, z którego została wykonana płatność lub na inny rachunek bankowy wskazany przez Klienta.

2. Oświadczenie można złożyć także na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik do Regulaminu.

3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.

4. Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.


 

§ 5 Procedura reklamacyjna

1. Sklep jest zobowiązany do dostarczenia Towaru wolnego od wad i odpowiada za wady Towaru.

2. Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego Towaru z Umową sprzedaży.

3. Reklamacje, z tytułu rękojmi za wady (niezgodności Towarów z Umową Sprzedaży) można składać pisemnie na adres Sklepu lub pocztą e-mail.

4. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient może:

- żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo

- żądać usunięcia wady; albo

- złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sklep, Towar był oferowany jako niepełnowartościowy, np. posiadający uszkodzenia z transportu opisane w ofercie.

5. Kupujący nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.

6. W przypadku stwierdzenia przez Klienta niezgodności Towaru z Umową sprzedaży (wady fizycznej) Klient powinien poinformować Sprzedającego uzgodnić warunki przesyłki i odesłać reklamowany Towar wraz z opisem niezgodności. Koszt przesyłki pokrywa Sprzedający.

7. Sugerujemy dołączenie faktury w celu usprawnienia procesu reklamacyjnego.

8. Sklep odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru.

9. Reklamacje można złożyć prze e-mail w menu KONTAKT lub telefonicznie.

10. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.


 

§ 6 Zasady przetwarzania danych osobowych.

1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca Antonina Susz Bard centrum Gier adres Kokosowa 5, 30-434 Kraków, numer NIP 945-132-07-92, numer REGON: 351394122, dalej zwanym Administratorem.

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych w bazie danych Sklepu. Nie podanie wymaganych danych osobowych może uniemożliwić złożenie do realizacji Zamówienia.

3. Dane osobowe w zależności od udzielonych zgód i istniejących obowiązków prawnych mogą być przetwarzane przez Administratora na podstawie art.6 ust.1 lit. a, b) c) i f) RODO. Zbieramy dane niezbędne w celu realizacji złożonych Zamówień, jak miejsce dostarczenia, informacja o przyjęciu zamówienia, ewentualnej reklamacji oraz przesyłania newslettera - informacji o nowych produktach, faktur i korespondencji związanej z zamówieniami, celach rachunkowych i podatkowych.4. Nie udostępniamy danych osobowych i nie odsprzedajemy innym firmom. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883). Administrator zbiera dane osobowe wyłącznie na potrzeby własnej działalności. Mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie prawa i w granicach określonych na podstawie umowy, zewnętrznym dostawcom usług związanych z działalnością Administratora. Ze względu na zachowania robotów internetowych możemy ujawnić Twoje IP Google LLC przez Google reCAPTCHA.

4. Strona Sklepu zbiera pliki cookies w celu analizy i profilowania nie są one konieczne do obsługi sklepu internetowego. Mogą być usunięte i wyłączone w używanej przeglądarce internetowej.

5. Czas przechowywania danych osobowych jest na okres wymagany prawnie do przechowywania dokumentów do celów podatkowych, rachunkowych i kontroli przez organy publiczne.

6. Udzielający zgody ma prawo dostępu do danych, poprawiania ich, a także wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania ich w celach marketingowych, żądania usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania, Ma prawo w każdym czasie do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie oparte na tej zgodzie przed dniem jej wycofania.

7. Zarejestrowany Klient może bez podawania przyczyny rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną przez usunięcie konta. W tym celu należy przez panel Kontakt przesłać prośbę o usunięcie konta. Rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 5 dni roboczych.

8. Klient po akceptacji warunków może wyrazić zgodę na otrzymywanie newslettera z informacjami o nowościach, promocjach, działalności sklepu.

9. Wypisać się z newslettera można przez kliknięcie linku usunięcia lub przez Kontakt przesłać prośbę o jego usunięcie. 10. Udzielający zgody ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy ogólnego rozporządzenia ich ochrony.


 

§ 7 Postanowienia końcowe

1. Klient ma prawo do negocjacji warunków postanowień Regulaminu. W celu realizacji tego uprawnienia Konsument powinien się skontaktować Usługodawcą za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty e-mail lub telefonicznie.

2. Roszczenie Klienta do Sprzedającego jest ograniczone do wartości nie przekraczającej wartości faktur sprzedaży związanych z roszczeniem. Nie może zawierać strat utraty zysku, strat handlowych, korzystania, utraty kontaktów czy strat wtórnych.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

4. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie głównej Sklepu oraz sporządzić jego wydruk.

5. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Sklepu Internetowego, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, nazwa Sklepu, znaki towarowe Usługodawcy oraz producentów Towarów, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Sklepu bez zgody Usługodawcy.

6.Regulamin sprzedaży towarów na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązuje od dnia 01.04.2024. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian regulaminu.


 

Załącznik

Regulamin PDF


Przejdź do strony głównej
Sklep internetowy shopGold
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu